Algemene Voorwaarden

Artikel 1 / Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
Contractant: de rechtspersoons of natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf met
wie MAASSTAD Marketing een Overeenkomst heeft gesloten.
Dienst: alle werkzaamheden en activiteiten die voorwerp zijn van de Overeenkomst. Daaronder vallen diensten
met betrekking tot het (online) presenteren en promoten van Contractant, zijn onderneming, zijn diensten en/of
website en alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Contractant.
MAASSTAD Marketing: MAASSTAD Marketing.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals
auteursrecht, merkrecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en rechten op knowhow.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Contractant en MAASSTAD Marketing op grond waarvan MAASSTAD Marketing Diensten aan Contractant levert.
Richtlijn: aanvullende voorwaarden die in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een
specifieke Dienst.
Storing: het in materiële zin niet voldoen van de Dienst aan de in de Overeenkomst vastgelegde
functionele specificaties.

Artikel 2 / Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten, betreffende levering
door MAASSTAD Marketing van Diensten aan Contractant, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in enige
andere vorm zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.
2.2 Als een van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, dan zullen de
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
2.3 Als deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen MAASSTAD Marketing
en Contractant, dan wordt Contractant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid
van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.4 Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk door MAASSTAD Marketing
en de Contractant zijn overeengekomen. In geval van strijdigheid tussen bepalingen uit de verschillende
documenten van de Overeenkomst, geldt de volgende rangorde:
a. de offerte/ het overeenkomstformulier;
b. de Richtlijnen;
c. de Algemene Voorwaarden.
2.5 MAASSTAD Marketing wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van Contractant
van de hand.
2.6 MAASSTAD Marketing is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging wordt via de website van MAASSTAD Marketing of op
een andere wijze aan Contractant bekend gemaakt. Als Contractant de wijziging niet wenst te accepteren is
Contractant gerechtigd de Overeenkomst, binnen 14 dagen na de bekendmaking, schriftelijk op te zeggen
per de datum waarop de wijziging in gaat.

Artikel 3 / Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen en offertes van MAASSTAD Marketing zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
3.2 Alle aanvragen van de Contractant zijn bindend en kunnen niet worden herroepen. De Overeenkomst komt
tot stand doordat een aanvraag van Contractant door MAASSTAD Marketing wordt aanvaard of, afhankelijk van hetgeen eerder
is, doordat MAASSTAD Marketing uitvoering geeft aan de aanvraag.
3.3 MAASSTAD Marketing is te allen tijde gerechtigd een aanvraag te weigeren (bijvoorbeeld als zij gerede twijfel heeft over de
kredietwaardigheid van Contractant), zonder dat hierdoor enig recht van Contractant op schadevergoeding
jegens MAASSTAD Marketing ontstaat. MAASSTAD Marketing is daarbij niet verplicht haar redenen in dit verband te vermelden.

Artikel 4 / Uitvoering dienstverlening
4.1 MAASSTAD Marketing zal haar best doen om de diensten, website en/of onderneming van Contractant op de overeengekomen
wijze te promoten en te presenteren.
4.2 MAASSTAD Marketing zal zich inspannen om de Dienst binnen de overeengekomen termijn en volgens de overeengekomen
specificaties te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen echter slechts als richtlijn en zijn dus nooit fataal,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 MAASSTAD Marketing kan niet garanderen dat er geen Storingen optreden. MAASSTAD Marketing doet haar uiterste best om de Storingen met
inachtneming van hetgeen in de Overeenkomst is bepaald zo spoedig mogelijk te verhelpen.
4.4 MAASSTAD Marketing is gerechtigd de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen (bijvoorbeeld in het kader van onderhoud) en
deze steeds te verbeteren en aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de
markt, zonder dat Contractant enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.
4.5 MAASSTAD Marketing is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden.
4.6 Als de uitvoering van de Overeenkomst volgens MAASSTAD Marketing extra werkzaamheden met zich meebrengt, of als
Contractant of eventuele derden in opdracht van Contractant, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt
(bijvoorbeeld doordat Contractant onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), dan is MAASSTAD Marketing gerechtigd alle extra
bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Contractant in rekening te brengen.

Artikel 5 / Medewerking door Contractant
5.1 Contractant zal, voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren
van de Overeenkomst. Contractant zal onder meer alle benodigde gegevens en materialen voor de
levering van de Diensten op door MAASSTAD Marketing bekend gemaakte wijze en volgens de door haar bekend gemaakte
(technische) specificaties tijdig verstrekken. MAASSTAD Marketing heeft het recht de eisen en (technische) specificaties tijdens
de duur van de Overeenkomst te wijzigen. MAASSTAD Marketing zal Contractant via een brief of e-mail van een dergelijke
wijziging op de hoogte stellen.
5.2 Contractant staat ervoor in dat de in 5.1 bedoelde gegevens en materialen juist en volledig zijn. Hij garandeert
dat het gebruik van deze gegevens en materialen door MAASSTAD Marketing overeenstemt met de overeengekomen
doeleinden, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden danwel anderszins niet
onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Contractant garandeert ook dat zijn
eigen gebruik van de Dienst overeenstemt met de Overeenkomst, waaronder deze Algemene Voorwaarden,
en niet onrechtmatig of in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving. Contractant zal zich onthouden
van ieder handelen dat de reputatie van MAASSTAD Marketing en haar Diensten zou kunnen aantasten. Contractant vrijwaart
MAASSTAD Marketing volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en
vrijwaart MAASSTAD Marketing ook voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.
5.3 Contractant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden
of aan derden in gebruik te geven, tenzij MAASSTAD Marketing hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend.
5.4 Contractant zal zich steeds houden aan alle door MAASSTAD Marketing verstrekte of op de website van MAASSTAD Marketing bekendgemaakte
Richtlijnen voor het gebruik van de Dienst.
5.5 Als in het kader van de Dienst gebruik wordt gemaakt van inloggegevens dan dient Contractant deze
zorgvuldig te gebruiken en te bewaren. In het geval van, of een vermoeden van, misbruik of diefstal van de
inloggegevens dient Contractant MAASSTAD Marketing direct op de hoogte te stellen zodat MAASSTAD Marketing de toegang tot de Dienst kan
blokkeren of andere passende maatregelen kan nemen. Contractant is aansprakelijk voor het gebruik van de
Dienst via zijn inloggegevens.
5.6 Als de Contractant verhuist of het factuuradres van de Contractant wijzigt, dan dient de Contractant daaraan
voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en / of nieuwe factuuradres schriftelijk aan MAASSTAD Marketing
mee te delen.

Artikel 6 / Vergoeding en betaling
6.1 Voor het gebruik van de Dienst is Contractant de overeengekomen vergoedingen verschuldigd.
Alle verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief
BTW en overige heffingen.
6.2 De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek
verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst.
6.3 MAASSTAD Marketing is gerechtigd de vergoedingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst te verhogen.
Deze verhoging zal per brief of e-mail aan Contractant bekend worden gemaakt. Contractant is gerechtigd
de Overeenkomst binnen 14 dagen na deze bekendmaking op te zeggen als en voor zover (i) de verhoging
van de totale waarde van de Overeenkomst 10% of meer bedraagt en (ii) de inhoud van de Overeenkomst
verder niet verandert. Opzegging dient schriftelijk plaats te vinden en in te gaan op de datum waarop
de verhoging ingaat. Dit recht tot opzegging geldt niet als de verhoging van de totale waarde van
Overeenkomst minder dan 10% bedraagt.
6.4 MAASSTAD Marketing is te allen tijde gerechtigd om van Contractant een vooruitbetaling te verlangen.
6.5 Betaling dient te geschieden op de door MAASSTAD Marketing op de factuur aangegeven wijze. De betaling dient te
geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is
overeengekomen. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie
van MAASSTAD Marketing leidend.
6.6 Enig beroep door Contractant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
6.7 Indien Contractant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Contractant zonder nadere
ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is Contractant over het openstaande bedrag een
rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, tenzij de wettelijke handelsrente op maandbasis
hoger is dan 1% per maand in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is, tot aan de datum van
de algehele voldoening. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als
gehele maand gerekend.
6.8 Vanaf de datum van verzuim is Contractant naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente
gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk
naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt
minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 50,- (vijftig euro).
6.9 MAASSTAD Marketing is gerechtigd de kredietwaardigheid van Contractant te onderzoeken. Indien wenselijk dient
Contractant, op eerste verzoek van MAASSTAD Marketing, voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van bestaande
en toekomstige verplichtingen jegens MAASSTAD Marketing. MAASSTAD Marketing is in zodanig geval gerechtigd de Dienst, of een gedeelte
daarvan, pas te leveren nadat gewenste zekerheid is verkregen.

Artikel 7 / Intellectuele Eigendomsrechten
7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, en alle resultaten daarvan, blijven berusten
bij MAASSTAD Marketing of bij de derde van wie MAASSTAD Marketing het recht heeft verkregen om (een onderdeel van) deze Diensten
aan Contractant ter beschikking te stellen. Gedurende de Overeenkomst verleent MAASSTAD Marketing aan Contractant
een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de Dienst binnen zijn eigen onderneming en voor het
overeengekomen doel te gebruiken.
7.2 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle materialen die Contractant in het kader van de Overeenkomst aan
MAASSTAD Marketing ter beschikking stelt, blijven berusten bij Contractant of bij de derde van wie Contractant het recht heeft
verkregen deze materialen aan MAASSTAD Marketing ter beschikking te stellen. Contractant verleent MAASSTAD Marketing het onbeperkte recht
deze materialen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken (hieronder wordt mede
doch niet uitsluitend verstaan te verveelvoudigen, te wijzigen of openbaar te maken).
7.3 Contractant staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op
rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan MAASSTAD Marketing ter beschikking te stellen. Contractant
vrijwaart MAASSTAD Marketing volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden
ter zake, en vrijwaart MAASSTAD Marketing eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen
gemaakte kosten.
7.4 Het is Contractant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of
andere rechten van intellectuele eigendom van MAASSTAD Marketing of haar licentiegevers te verwijderen of te wijzigen.
7.5 Alle door MAASSTAD Marketing uit hoofde van de Overeenkomst verstrekte gebruiksrechten vervallen bij het einde van de
Overeenkomst van rechtswege.

Artikel 8 / Privacy en Geheimhouding
8.1 Om de Dienst te kunnen aanbieden verwerkt MAASSTAD Marketing persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden
opgenomen in een bestand welke is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.
MAASSTAD Marketing draagt er zorg voor dat de verwerking van de persoonsgegevens voldoet aan de Wet bescherming
persoonsgegevens en de Privacy Verklaring opgenomen op de website (waaronder: www.maasstad.marketing).
8.2 Partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men
weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van
die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het
doel waarvoor deze zijn verstrekt.
8.3 Partijen leggen de in 8.2 genoemde verplichting tevens op aan hun werknemers en aan door hen,
ter uitvoering van de Overeenkomst, ingeschakelde derden.

Artikel 9 / Garanties en aansprakelijkheid
9.1 MAASSTAD Marketing zal zich steeds inspannen de Dienst volgens de overeengekomen functionele specificaties te leveren,
met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van
welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties terzake van
gerechtigdheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.
Met name garandeert MAASSTAD Marketing niet dat:
– de Dienst ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen en gebreken en/of Storingen, en dat
gebreken of Storingen (tijdig) kunnen worden verholpen;
– Contractant met behulp van de Dienst bepaalde omzetten, klanten of traffic genereert;
– derden niet de voor de Dienst benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.
9.2 MAASSTAD Marketing is niet aansprakelijk voor schade geleden door Contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door
opzet of grove schuld van MAASSTAD Marketing in welk geval MAASSTAD Marketing uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.
9.3 De totale aansprakelijkheid van MAASSTAD Marketing bedraagt nooit meer dan het totaal van de voor de betreffende Dienst
door Contractant te betalen vergoeding. Als er sprake is van een Overeenkomst met een looptijd van meer
dan één jaar, dan wordt de vergoeding vastgesteld op het totaal van vergoedingen voor het, op het moment
dat de tekortkoming zich voordoet, lopende jaar. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan
Euro 2.000,- per gebeurtenis. Daarbij wordt een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis beschouwd.
9.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de kosten die de Contractant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van MAASSTAD Marketing te
herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van MAASSTAD Marketing wel aan de Overeenkomst beantwoordt;
– redelijke kosten voor het langer operationeel houden van het oude systeem van de Contractant,
verminderd met de besparingen;
– redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van
de oorzaak en omvang daarvan.
9.5 Iedere aansprakelijkheid van MAASSTAD Marketing voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
9.6 MAASSTAD Marketing is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de zijde van Contractant welke is veroorzaakt door
derden, die al of niet gebruik maken van de Dienst.
9.7 Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, als niet binnen 6 (zes) maanden na
het moment waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe door of namens de
Contractant is ingesteld.

Artikel 10 / Opschorting
10.1 MAASSTAD Marketing is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten als Contractant
te kort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, of als MAASSTAD Marketing het vermoeden heeft
dat Contractant in strijd handelt met artikel 5, 7.3 of 7.4, of gegronde vrees heeft dat Contractant niet kan
voldoen aan zijn betalingsverplichting, onverminderd enig ander aan MAASSTAD Marketing toekomend recht. Gedurende de
periode van opschorting blijft de verplichting tot betaling van de vergoedingen onverkort bestaan.
10.2 Zodra Contractant alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van
zijn verplichtingen, zal MAASSTAD Marketing de opschorting opheffen. MAASSTAD Marketing is gerechtigd om voor de opheffing van de
opschorting een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Artikel 11 / Duur van de Overeenkomst
11.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een initiële periode
van één (1) jaar. Na afloop van deze initiële periode wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd met
periodes van één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst door een van de Partijen uiterlijk twee (2) maanden voor
het einde van de contractperiode schriftelijk wordt opgezegd.
11.2 Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden indien
de andere partij:
– surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;
– in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.
11.3 Onverminderd haar overige rechten en zonder schadeplichtig te zijn, is MAASSTAD Marketing gerechtigd de Overeenkomst
met onmiddellijke ingang op te zeggen of buitengerechtelijk te ontbinden indien Contractant:
– niet voldoet aan haar verplichtingen uit 5, 7.3 of 7.4;
– op een andere wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de
Overeenkomst en zulk tekortschieten, na deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, niet binnen
een redelijke termijn herstelt.
11.4 Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Contractant nimmer van enige betalingsverplichting
ter zake van al door MAASSTAD Marketing geleverde Diensten. Bedragen die MAASSTAD Marketing voor de beëindiging heeft gefactureerd in
verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het
moment van de beëindiging direct opeisbaar.
11.5 Direct na beëindiging van de Overeenkomst retourneert Contractant al hetgeen MAASSTAD Marketing in het kader van de
Overeenkomst aan Contractant ter beschikking heeft gesteld en staakt Contractant het gebruik van de Dienst.
11.6 De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven
ook na zulke beëindiging onverminderd van kracht.

Artikel 12 / Slotbepalingen
12.1 MAASSTAD Marketing is gerechtigd zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de Contractant de rechten
en verplichtingen uit de Overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan haar dochter- of
groepsmaatschappijen, aan een derde (bijvoorbeeld in geval van overgang van onderneming) of in onder
aanneming uit te besteden.
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter te Arnhem.
MAASSTAD Marketing bv is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nr. 67318010.
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 1 December 2016.